& # 039؛ این یک نبرد ذهنی بوده است ، اما من آن را انجام دادم و & # 039 ؛: ستاره MMA ، والری لورودا ، بیکینی را برای جشن گرفتن از دست دادن وزن قبل از مبارزه (DVIDO) دوسکو می کند.

یک روز پس از اعلام اولین مبارزه خود در بیش از یک سال ، افزایش احساس بلاتور MMA والری لوردا برای جشن گرفتن وزن خردکن برای طرفداران خود در بیکینی … Read More